Home

Постанова Кабінету Міністрів

УВАГА! Прийнято постанову “Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва”

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 12 жовтня 2010 р. № 923


Київ


Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для мікрокредитування суб’єктів
малого підприємництва

 

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, що додається.

 

Прем'єр-міністр України                                                    М. Азаров

 

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. № 923

ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті для мікрокредитування
суб’єктів малого підприємництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомпідприємництво, одержувачем бюджетних коштів — Український фонд підтримки підприємництва (далі — Фонд).

3. Надання бюджетних коштів суб’єктам малого підприємництва здійснюється Фондом на конкурсних засадах на поворотній основі за умови забезпечення виконання зобов’язання щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки Національного банку, яка діє на дату укладення договору, у розмірі:
від 50 000 до 100 000 гривень на строк до одного року;
від 100 001 до 250 000 гривень на строк до трьох років з відстроченням повернення основної суми боргу до одного року.
Бюджетні кошти надаються суб’єктам малого підприємництва для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, обладнання, новітніх технологій, провадження виробничої діяльності, будівництва та реконструкції виробничих приміщень.

Бюджетні кошти не надаються суб’єктам малого підприємництва, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які ліквідуються, мають заборгованість перед бюджетом та/або Пенсійним фондом України, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

4. Порядок та умови проведення конкурсу, перелік документів, що необхідні для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, затверджуються Держкомпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.
Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:
строк окупності проекту;
розмір прибутку та рентабельність виробництва;
кількість додаткових робочих місць, які планується створити, та витрати на створення одного такого місця;
відповідність проекту пріоритетам, визначеним регіональними стратегіями розвитку;
виробництво продукції на експорт;
збільшення обсягу виробництва продукції в розрахунку на 1 гривню залучених бюджетних коштів;
збільшення обсягу надходжень до бюджету від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5. Фонд укладає з переможцями конкурсу договір про надання бюджетних коштів (далі — договір про мікрокредитування) за формою, що затверджується Держкомпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном.

6. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

7. Для перерахування бюджетних коштів суб’єкту малого підприємництва Фонд подає територіальному органові Державного казначейства платіжне доручення та договір про мікрокредитування. Перерахування бюджетних коштів здійснюється на поточні рахунки суб’єктів малого підприємництва, відкриті в банках.

8. Бюджетні кошти повертаються згідно з укладеними відповідно до цього Порядку договорами про мікрокредитування на рахунок Фонду, відкритий в територіальному органі Державного казначейства, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

9. Плата за користування бюджетними коштами вноситься щомісяця суб’єктами малого підприємництва згідно з умовами договорів про мікрокредитування на рахунок Фонду, відкритий в територіальному органі Державного казначейства. При цьому 50 відсотків плати за користування бюджетними коштами перераховуються протягом двох робочих днів до державного бюджету; решта плати використовується для покриття витрат з обслуговування кредитів.
10. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, їх несвоєчасне та не в повному обсязі повернення до державного бюджету несуть у встановленому законодавством порядку Держкомпідприємництво, Фонд і суб’єкти малого підприємництва.

11. Суб’єкти малого підприємництва, які отримали бюджетні кошти, подають згідно з умовами укладених договорів про мікрокредитування щомісяця до 5 числа наступного періоду (в грудні — до 25 числа поточного місяця) Фонду звіт про використання бюджетних коштів за формою, що затверджується Фондом за погодженням з Держкомпідприємництвом.

12. Фонд подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Держкомпідприємництву звіт про використання бюджетних коштів разом з реєстром суб’єктів малого підприємництва, які отримали бюджетні кошти, за формами, що затверджуються Держкомпідприємництвом.

13. Держкомпідприємництво подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного року Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів разом з реєстром суб’єктів малого підприємництва, що отримали бюджетні кошти.