Home Фінансово-кредитні програми Часткова компенсація відсотків

Часткова компенсація відсотків

 

Даний механізм фінансово-кредитної підтримки передбачає часткову ( до 70 %) компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у Банках, враховуючи те, що суб’єкт малого підприємництва сплачує відсотків за кредитом в розмірі не менше рівня облікової ставки Національного банку України, що діє на день укладення кредитної угоди. Кредитні кошти надаються виключно в національній валюті України. Термін компенсації відсотків не перевищує 3 років.

Часткова компенсація відсотків надається на інвестиційні підприємницькі проекти, які фінансуються Банками на умовах платності, строковості, повернення та забезпечення

Порядок подання та розгляд проектів.

Компенсація відсоткових ставок здійснюється на конкурсній основі.

Суб’єкт підприємництва, який бажає отримати кредитні кошти, звертається до:

Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області;

Комерційного банку та отримує необхідну інформацію щодо умов фінансування і рекомендації щодо підготовки пакета документів та бізнес-плану.

1. Опрацьовані документи та матеріали разом із заявою встановленого зразка передаються підприємцем на попередній розгляд до Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області.

2. Після перевірки документів Заявника спеціалістами Фонду кредитні проекти, які відповідають нормам, передаються на розгляд Конкурсної комісії по відбору проектів.

3. Конкурсна комісія оцінює пріоритетність та економічну обґрунтованість наданих проектів і залежно від оцінки надає Комерційному банку рекомендації щодо доцільності кредитування проекту та встановлює рівень відповідної компенсації відсоткової ставки за кредитом. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

строк окупності інвестиційного проекту;

розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

обсяг виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. залучених коштів місцевих бюджетів;

розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.

4. Позитивні рішення Конкурсної комісії разом з відповідними пакетами документів і матеріалів передаються до Комерційного банку для остаточного розгляду та прийняття рішення про можливість надання кредитних коштів. Рішення про надання кредитних коштів приймається кредитним комітетом Комерційного банку.

5. Банк письмово інформує Конкурсну комісію про результати розгляду всіх наданих проектів.

6. Конкурсна комісія ухвалює надання кредиту, виходячи із встановленого ліміту бюджетних коштів, які спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами.

Умови отримання часткової компенсації відсотків

Часткова компенсація відсотків здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Фондом в рамках реалізації фінансово-кредитної програми підтримки малого підприємництва відповідно до «Положення про фінансування проектів суб’єктів малого підприємництва за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області».

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти малого підприємництва, які здійснюють господарську діяльність на території Івано-Франківської області не менше 3 (трьох) місяців.

Часткова компенсація здійснюється згідно Програми за кредитами, отриманими в Банках суб’єктами малого підприємництва якщо:

сума кредиту від 100 тис.грн до 1 млн.грн;

власний внесок суб’єкта підприємницької діяльності в реалізацію інвестиційного проекту становить не менше 30 % (тридцяти відсотків) загальної вартості проекту.

суб’єкт малого підприємництва працює в пріоритетних галузях економіки Івано-Франківської області (виробництво товарів народного споживання, переробка сільськогосподарської продукції, туризм і побутове обслуговування населення, соціальне (медичне) обслуговування, будівництво та виробництво будівельних матеріалів, торгівля та громадське харчування).

Критеріями оцінки та відбору проектів для часткової компенсації відсотків є:

відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам економіки області;

фінансово-економічні показники ефективності (вартість, рентабельність; технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності та інші);

відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством;

рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів;

фінансово-економічний стан суб'єкта господарської діяльності та інші показники;

відповідність вимогам енергозбереження, встановленим законодавством.

Часткова компенсація відсотків не надається суб’єкту малого підприємництва, коли ціллю кредиту є:

формування та збільшення статутного капіталу;

виплата штрафних санкцій, кредитів, отриманих в інших фінансово-кредитних установах;

неприбуткові проекти та цілі споживчого характеру;

діяльність, пов’язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї; із обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; із виготовленням, обігом та продажем тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

ігорний бізнес;

здійснення валютних операцій та інвестування у цінні папери.

До участі у конкурсі не допускаються суб'єкти малого підприємництва або їх участь у конкурсі може бути припинена у разі, коли вони:

визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

припинили свою господарську діяльність;

подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансово-економічного стану

Порядок відшкодування сплачених відсотків.

Відшкодування здійснюється тільки після сплати суб’єктом малого підприємництва своєї частини відсоткової ставки, про що Банк повідомляє Фонд. Після закінчення терміну дії кредитного договору та повного виконання зобов’язань суб’єкта малого підприємництва за ним, останній протягом 1 року погашає Фонду розмір наданої компенсації згідно погодженого сторонами графіку погашення з метою здійснення Фондом аналогічної фінансово-кредитної підтримки інших суб’єктів малого підприємництва.