Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 10.06.2011. № 169-6/2011

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок надання Регіональним фондом підтримки підприємництва по області фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання Регіональним фондом підтримки підприємництва по області (далі - Фондом) фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва (далі – суб’єктам МП) за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", інших нормативно-правових актів України, а також відповідно до Статуту та внутрішніх документів Фонду (Положення «Про фінансування проектів суб’єктів малого підприємництва за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області», Положення «Про Інвестиційний комітет», ін.).

1.2. Метою надання Фондом фінансово-кредитної допомоги суб’єктам МП відповідно до Положення є забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МП, надання їм доступу до фінансово-кредитних ресурсів на пільгових умовах, а також реалізація державної політики підтримки підприємництва на регіональному рівні та ефективне використання коштів обласного й місцевих бюджетів, призначених на розвиток малого підприємництва.

1.3. Положення визначає умови та механізм надання Фондом фінансово-кредитної допомоги суб'єктам МП в рамках реалізації заходів Регіональних програм підтримки малого підприємництва в Івано-Франківській області (далі – Регіональні програми).

1.4. Фонд надає фінансово-кредитну підтримку суб’єктам МП за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів  в межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Регіональних програм.

1.5. Кошти для фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МП перераховуються головним розпорядником бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Фонду в головному управлінні Державного казначейства України в Івано-Франківській області (далі – Держказначейство).

1.6. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктам МП відповідно до Положення надається у формі пільгових кредитів на умовах: конкурсного відбору проектів, повернення, забезпеченості, строковості, платності та цільового використання коштів. Під терміном «суб'єкти МП» слід розуміти:

-  фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

-  юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітнийперіод (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень.

2. Умови фінансово-кредитної підтримки

2.1. Фінансування проектів суб’єктів МП здійснюється тільки при умові їх відповідності   критеріям, які визначені Регіональними програми, а також цим Положенням, та напрямкам діяльності Фонду, котрі щорічно затверджуються Наглядовою радою Фонду.

2.2. Визначені критерії щодо фінансування можуть бути змінені, доповнені і коригуються відповідно до існуючої економічної ситуації та законодавства України.

2.3. Фінансово-кредитна підтримка надається суб’єктам МП, які  відповідають критеріям:

-   резиденти України, зареєстровані та які здійснюють господарську діяльність на території Івано-Франківської області;

-   термін діяльності суб'єкта МП з початку заснування  не менше 3 місяців;

-   прибуткова діяльність;

-   при наявності позитивної кредитної історії;

-   достатній рівень підготовленості до практичної реалізації проекту, відповідність пріоритетним напрямам розвитку;

-   строк повернення коштів визначається бізнес-планом, але не повинен перевищувати три роки;

-   забезпеченням виконання зобов'язань перед Фондом може бути майно (нерухоме та рухоме майно), порука та поручительство третіх осіб, а також банківські гарантії, гарантії інших фінансових установ та страхових організацій тощо;

-   реалізація проектів повинна передбачати створення не менше 3-х нових робочих місць, збереження існуючих, збільшення надходження коштів до бюджетів різних рівнів;

-   цільове спрямування та окупність проекту;

-   власний внесок у проект (не менше 30%).

2.4. Фінансово-кредитна підтримка не надається на:

-   покриття боргів, збитків від господарської діяльності;

-   виплату штрафних санкцій, кредитів, отриманих суб’єктами МП в інших фінансово-кредитних установах;

-   формування та збільшення статутного фонду;

-   проекти суб’єктів МП, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

-   проекти суб’єктів МП, які подали неправдиву інформацію стосовно себе, свого фінансово-господарського стану, проекту;

-   неприбуткові проекти;

-   цілі споживчого характеру;

-   проекти суб’єктів МП у таких сферах:

§    діяльність, пов’язану з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї;

§    діяльність, пов’язану із обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

§    діяльність із виготовлення, обігу та продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

§    ігровий бізнес та казино;

§    здійснення валютних операцій та інвестування у цінні папери.

2.5. Відсоткова ставка по кредитах затверджується щорічно Наглядовою радою Фонду та оприлюднюється в засобах масової інформації.

2.6.Фонд має право відмовити у прийнятті документів на отримання фінансово-кредитної підтримки, якщо проекти суб’єктів МП не відповідають умовам фінансово-кредитної підтримки, визначеним Положенням.

3. Порядок проведення конкурсу та механізм відбору проектів суб’єктів МП

3.1. Для розгляду питання щодо надання фінансово-кредитної підтримки суб’єкти МП подають до Фонду заявку встановленого зразка на отримання фінансування та перелік необхідних документів, що встановлюється виконавчою дирекцією Фонду.

3.2. В перелік необхідних документів обов’язково повинні входити:

-   документи, що відображають організаційно-правовий та фінансово-господарський стан суб’єкта МП, його прибуткову діяльність, документи щодо забезпечення фінансової підтримки, правоустановчі документи на можливий предмет застави;

-   довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом та пенсійним фондом;

-   бізнес-план проекту.

3.3. Документи, подані до Фонду на отримання фінансування суб’єктами МП, реєструються і не повертаються суб’єкту МП.

3.4. Спеціалісти Фонду проводять фінансово-економічний аналіз проекту і подають його на розгляд інвестиційного комітету Фонду. Термін проведення фінансово-економічного аналізу, як правило, не повинен перевищувати два тижні з моменту подання суб’єктом МП повного переліку документів.

3.5 Фінансово-економічний аналіз проекту – аналіз економічної та соціальної доцільності реалізації, інвестиційної привабливості підприємницького проекту на основі техніко-економічної експертизи відповідного бізнес-плану та фінансово-економічного стану Заявника, визначення ступеня ризику неповернення коштів.

3.5.1. Метою фінансово-економічного аналізу проекту є визначення ступеня адекватності проекту суб’єкта МП умовам фінансування та визначення рівня соціального та економічного ефекту від його впровадження для розвитку підприємництва в Івано-Франківській області.

3.5.2. Для проведення фінансово-економічного аналізу спеціаліст Фонду має право вимагати від суб’єктів МП додаткову інформацію з метою уточнення деяких необхідних аспектів підприємницького проекту, бізнесу суб’єкта МП.

3.5.3. Фонд має право залучити при проведенні фінансово-економічного аналізу уповноважені Фондом по Договору установи на проведення фінансово-економічного аналізу, техніко-економічної експертизи бізнес-планів, оцінки предмету застави, оформлення та оцінки гарантій виконання фінансових зобов'язань суб’єктів МП, проведення аудиторських та консалтингових робіт та ін.

3.5.4. Висновки та відповідні результати фінансово-економічного аналізу мають термін дії, як правило, не більше трьох місяців. У випадку необхідності може бути проведений повторний фінансово-економічний аналіз.

3.6. Інвестиційний комітет на черговому засіданні розглядає пакет поданих документів суб’єкта МП, результати фінансово-економічного аналізу та приймає рішення щодо фінансування проекту.

3.7. Результати рішення інвестиційного комітету повідомляються суб’єкту МП у письмовій формі виконавчою дирекцією Фонду протягом п’яти робочих днів після розгляду проекту на черговому засіданні інвестиційного комітету.

4. Організація процесу надання фінансово-кредитної підтримки

та моніторинг профінансованих проектів

4.1. Для проведення конкурсного відбору проектів створюється інвестиційний комітет, персональний склад якого затверджує головний розпорядник бюджетних коштів. Інвестиційний комітет засідає на рідше як один раз на місяць за умови, якщо подано не менше двох заявок у конкурсі.

4.2. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів МП проводиться на підставі відповідного рішення Інвестиційного комітету Фонду про фінансування проектів із зазначенням форми, суми фінансово-кредитної підтримки, відсоткової ставки за нею, цілей, терміну надання кредиту, строків повернення та виду забезпечення.

4.3. При позитивному рішенні Інвестиційного комітету про надання фінансово-кредитної підтримки, Фонд укладає з суб’єктом МП Договір фінансово-кредитної підтримки та Договір забезпечення кредиту. Після укладення Договору забезпечення кредиту відбувається перерахування коштів суб’єктам МП.

4.4. Для фінансування проектів суб’єктів МП Фонд надає Держказначейству реєстр суб’єктів МП, яким надається фінансово-кредитна підтримка, за підписом директора Фонду, а також відповідне рішення Інвестиційного комітету Фонду та копії Договорів фінансово-кредитної підтримки.

4.5. Повернення коштів суб’єктами МП здійснюється відповідно до умов Договору фінансово-кредитної підтримки на рахунок Фонду в Держказначействі, які перераховуються на спеціальний рахунок обласного бюджету головного фінансового управління облдержадміністрації з подальшим фінансуванням головного розпорядника коштів і використовуються Фондом за цільовим призначенням.

4.6. Відсотки за отримання фінансово-кредитної підтримки суб’єкти МП перераховують згідно з Договором фінансово-кредитної підтримки на розрахунковий рахунок Фонду в банку та залишаються у розпорядженні Фонду на виконання статутних завдань та забезпечення діяльності Фонду.

4.7. Щомісячно/ щоквартально суб’єкт МП надає Фонду у визначеній формі звіти і копії документів, які підтверджують цільове використання коштів та виконання суб’єктом МП своїх зобов’язань за умовами  Договору фінансово-кредитної підтримки.

4.8. З метою контролю ефективності використання бюджетних коштів Фонд спільно з  головним розпорядником коштів проводить моніторинг профінансованих проектів, систематичні перевірки фінансової звітності суб’єкта МП, цільового використання коштів, спрямованих на фінансування проектів.

4.9. Суб’єкт МП зобов'язаний не перешкоджати перевіркам, які проводяться спеціалістами Фонду з приводу цільового використання коштів, реалізації проекту, фінансово-майнового стану суб’єкта МП. Для проведення моніторингу Фонд має право залучати аудиторські установи, державні контролюючі та правоохоронні органи (за згодою), а також інших експертів за необхідності.

4.10. При невиконанні суб’єктами МП своїх зобов'язань щодо повернення кредитних коштів у зазначений строк, Фонд стягує заборгованість згідно з умовами Договору іпотеки (застави) та відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Фонд щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним, звітує головному розпоряднику коштів про стан виконання рішень Інвестиційного комітету та Договорів фінансово-кредитної підтримки з суб’єктами МП.

5. Заключні положення

5.1. Питання, які не врегульовані цим Положенням та іншими внутрішніми документами Фонду,  вирішуються на підставі діючого законодавства України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають обов'язковому затвердженню Наглядовою Радою Фонду.

5.3. При здійсненні фінансування Фондом проектів суб’єктів МП за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів виконання вимог цього Положення є обов'язковим.